شیب و عرض از مبدأ

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: معادله خط هدف: درک مفهوم شیب و عرض از مبدأ و تشخیص آن در معادله ی خطی شرح فعالیت: معادله یک خط را می توان به صورت کلی y=ax+b نوشت. در شکل شما خطی می بینید که معادله ی آن به صورت گفته شده در گوشه ی تصویر نشان داده شده است. با حرکت لغزنده های a ، b و c معادله تغییر می کند.