Osmistěn

Osmistěn je platónské těleso duální ke krychli. To znamená, že vrcholy osmistěnu jsou ve středech stěn krychle.
Počet vrcholů v: 6
Počet hran h:12
Počet stěn s:8
Eulerova věta udává vztah mezi počtem vrcholů (v), hran (h) a stěn (s) konvexního mnohostěnu:

Síť osmistěnu

Síť osmistěnu
Osm rovnostranných trojúhelníků

Vzorce pro délku hrany a

Objem
Povrch

Hlavolam tvaru osmistěnu

Hlavolam tvaru osmistěnu