Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Forma 6 punts: crear forma geomètrica bàsica

Exemple 1: Mou punts del dibuix següent per a que la forma resultant sigui un quadrat.
Exemple 2: Mou punts del dibuix següent per a que la forma resultant sigui un triangle rectangle.
Exemple 3: Mou punts del dibuix següent per a que la forma resultant sigui un triangle no isòsceles.
Exemple 4: Mou punts del dibuix següent per a que la forma resultant sigui un pentàgon irregular.
Exemple 5: Mou punts del dibuix següent per a que la forma resultant sigui un hexàgon irregular.