Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

زوایای شش ضلعی محدب شماره ی(2) و هر نوع چند ضلعی محدب دیگر

توضیح: شکل زیر یک شش ضلعی محدب است که زاویه های داخلی آن نشان داده شده و می توان با حرکت دادن نقطه های آبی اندازه ی زاویه های داخلی آن را تغییر داد.