Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Angles en la circumferència

Angle inscrit en una circumferència

En l'applet següent teniu una circumferència amb centre O. Podeu modificar el seu radi movent el punt lliscant. El punt A és un punt de la circumferència. Moveu-lo. Què succeeix amb l'angle PAQ ?
Els punt P i Q també es poden moure. Són punts de la circumferència. L'angle PAQ és un angle inscrit en la circumferència i POQ és el corresponent angle central. Quina relació existeix entre l'angle inscrit i el seu angle central? Modifiqueu els punts i el radi per refermar les vostres intuïcions. Fixeu-vos també quin angle és el central a mesura que moveu el punt A i manteniu fixats P i Q. En quins casos podem assegurar que l'angle inscrit serà un angle recte (90º)? Sabríeu aprofitar aquest fet per dibuixar a la vostra llibreta un triangle rectangle que tingui per hipotenusa 10 cm i un dels seus catets valgui 6 cm? ___________________________________________________________________________________________________________

Angle interior i angle exterior a una circumferència

Suposem dos punts P i Q d'una circumferència, i punt A qualsevol. Si A no és un punt de la circumferència i tracem les rectes que passen per A i P, i per A i Q, aquestes tallen la circumferència en els punts B i C. Si A és un punt exterior a la circumferència, l'angle PAQ és un angle exterior. Si A és un punt interior a la circumferència, l'angle PAQ és un angle interior. Moveu el punt A en el següent applet fent que PAQ sigui exterior o interior. Fixeu-vos en els angles centrals POQ i BOC que queden determinats. Sabríeu trobar alguna relació entre l'angle exterior i els angles centrals? I entre l'angle interior i els angles centrals?
Estudieu en quines situacions la suma dels angles centrals és una angle complet. Representeu-les en la vostra llibreta. Quin tipus d'angle ha de ser perquè valgui la meitat que l'angle central ?