Graf linearne funkcije

Zadatak

Nacrtajte graf zadane linearne funkcije. Odredite nultočku i odsječak na osi y. Zatim odgovorite na pitanja ispod grafa.

Kako nazivamo graf linearne funkcije?

Koliki je nagib?

Napišite koordinate nultočke.

Napišite koordinate točke u kojoj pravac siječe os y.

Da li funkcija raste ili pada?

Zapiši jednadžbu pravca u eksplicitnom obliku.

Zapiši jednadžbu pravca u implicitnom obliku.

Odredi jednadžbu pravca zadanoga točkom T (1, 2) i nagibom a = -2.

Odredi jednadžbu pravca zadanog točkama A (-3, 2) i B (-4, -1).