نیم ساز زاویه

:نویسنده
setareh noorbakhsh
هدف: آشنایی با خواص نیمساز تساوی فاصله نقاط روی نیم خط با اضلاع زاویه شرح فعالیت: همان طور که می دانید، نیمساز نیم خطی است که زاویه را نصف می کند. اگر نقطه ای روی نیمساز قرار داشته باشد و از آن نقطه یک پاره خط عمود بر هر یک از ضلع های زاویه رسم کنید، اندازه این دو پاره خط عمود بر اضلاع زاویه، با هم برابر هستند. نیم خط زاویه، با اضلاع سیاه را در شکل می بینید که نقطه ب روی آن قرار دارد. نقطه الف را جا به جا کنید، دو زاویه آبی با هم چه رابطه ای دارند؟ آیا می توان به این نتیجه رسید که خط چین سبز رنگ نیمساز زاویه با اضلاع سیاه رنگ است؟ حال در این مرحله نقطه ب را که روی نیمساز زاویه قرار دارد، جا به جا کنید. با تغییر مکان نقطه ب روی نیمساز، اندازه پاره خط های عمود بر اضلاع را چک کنید. چه رابطه ای بین اندازه طول این پاره خط ها وجود دارد؟