Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Interpretació geomètrica del producte escalar

Pots moure els extrems dels vectors a i b. b' = vector projecció de b sobre a. |b'| = projecció de b sobre a.
El valor absolut del producte escalar de dos vectors és igual al mòdul d'un d'ells per la projecció de l'altre sobre ell