Okomitost vektora

Tema:
Vektori
Odredite vektor okomit na vektor , ako je tako da:
  1. nacrtate radijvektor , pomoću koordinata vektora (-2,1).
  2. konstruirate okomicu (Toolbar Image) na vektor kroz ishodište koordinatnog sustava (vektori i okomiti su).
  3. odredite sjecišta dobivene okomice s kružnicom sa središtem u ishodištu, polumjera , to je zadana duljina vektora (Toolbar Image, iznos polumjera zapišite pomoću naredbe sqrt(5)) .
  4. točke presjeka s okomicom su završne točke traženoga vektora .
  5. nacrtajte traženi vektor (sva rješenja).

Odgovorite na sljedeća pitanja.

Napišite koordinate vektora (sva rješenja) u obliku para uređenih točaka i odvojite zarezom.

Koliki je skalarni umnožak vektora ?

Jesu li vektori i linearno nezavisni?

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
Provjeri moje odgovore (3)

Nacrtajte vektor u koordinatnom sustavu, a ovdje zapišite koordinate vektora (sva rješenja). Rješenja prikažite u obliku uređenih parova i odvojite ih zarezom.

Kolika je duljina vektora c? Rješenje možete zapisati uz pomoć alata za jednadžbe ili olovkom.

Izračunajte skalarni umnožak vektora i zapišite ovdje rješenje.