معادله ی خط راست 2

:نویسنده
setareh noorbakhsh
در شکل زیر بردار d خط راست گذرنده از نقطه ی P و نقطه ی G را می بینید که می توان با حرکت دادن نقطه های آبی در آن ها تغییر ایجاد کرد.
فعالیت: شکل را ببینید: 1. مختصات نقطه ی G و معادله ی خط راست چیست؟ 2. مختصات نقطه ی G را در معادله به جای x و y قرار دهید، چه می بینید؟ با جا به جا کردن نقطه ی G تغییرات حاصل را بررسی کنید. 3. نقاطی که مختصات آن ها از معادله ی خط راست به وجود می آیند، کدام هستند؟ 4. با فعال ساختن مربع، معادله ی خط را ببینید؛ با توجه به مثال قبلی، با قرار دادن مختصات نقاط روی خط در معادله ی خط راست، چه اتفاقی می افتد؟