Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Kružnice v Mongeově promítání

V Mongeově promítání sestrojte kružnici k(S,r), která leží v rovině ρ.
Leží-li kružnice k v obecné rovině ρ (tzn. rovina ρ není rovnoběžná s půdorysnou nebo nárysnou a ani není kolmá k žádné průmětnětně), prvním i druhým průmětem kružnice k je elipsa a její hlavní osa leží na příslužné hlavní přímce roviny, délka hlavní osy je 2r, vedlejší osu elipsy v půdoryse i náryse určíme pomocí rozdílové proužkové konstrukce, protože známe hlavní vrcholy elipsy a další bod.