Přenášení úhlů pomocí kružítka

Krok po kroku

1. Sestrojíme kružnici k se středem V o libovolném poloměru. 2. Kružnice k se protla ve dvou bodech na polopřímce VA a VB. Tyto body si označíme např. C, D. 3. Kružnici k sestrojím i v bodě P o stejném poloměru. Tuto kružnici pojmenujeme ji jako k´. 4. Kružnice k´se protla s polopřímkou q v jednom bodě. Tento bod si pojmenujeme např. E. Všimněte si, že bod C je od vrcholu V stejně vzdálený jako bod E od vrcholu P!!! 5. Nyní potřebujeme najít bod např. F, který bude stejně vzdálený od bodu E jako bod D od bodu C. Tedy musí platit: IEFI =ICDI 6. Proto sestrojíme kružnici l v bodě C o poloměru ICDI. 7. Tuto kružnici sestrojíme i v bodě E. Poloměr neměníme!!! 8. Kružnice l´ protla kružnici k´ v bodě F. 9. Sestrojíme polopřímku PF. 10. Označíme si obloučkem přenesený úhel.