Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Funció exponencial

Comentari

Si la base és 0<a<1 la funció decreix, i la funció és creixent si b>1. Si b=e=2,71828... (nº de Euler). i () No talla mai a l'eix OX (y=0 és una asímptota horitzontal) Talla a l'eix OY en (0,1) perquè y=f(0)=1. Punt (0,1)