MOVIMENT 3D DE GIR AMB MATRIUS 4x4 i ulleres bicolors

Tema:
Matrius
Per a transformar un punt 3D expandim el punt p=(a,b,c) en forma d’una matriu vertical P=(a;b;c;1) a continuació multipliquem la matriu M·P=P’ que és una matriu vertical de la forma P’=(a’;b’;c’;1) on p’=(a’,b’,c’) és el punt 3D obtingut de la transformació. La matriu depèn de la recta (x,y,z)=(ax+ay+az)+t(vx,vy,vz) i de l’angle de gir. Utilitza el vector unitari del vector director de la recta u=v/|v|=(ux,uy,uz). Podeu moure els punts que defineixen el vector director, els de la figura, el punt lliscant de l’angle i la visualització de l’escena. El punt lliscant permet observar l’expressió matricial i els seus valors.