Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Isometries oposades

Totes les isometries oposades són la composició d'una reflexió o la composició de tres reflexions. Classificarem les isometries oposades --és a dir, caracteritzarem TOTES les isometries oposades-- en base a això.
El primer cas és també el més fàcil, quan m és la composició d'una sola reflexió. En aquest cas, la isometria és, valgui la redundància, una reflexió.
A partir d'ara considarerem que m és la composició de tres reflexions, per les rectes r, s, i t:

Si les tres rectes són paral·leles, m és una reflexió.

Si les tres rectes són concurrents, m també és una reflexió.

Qualsevol altra situació l'acabarem fent equivalent a la següent: quan r és perpendicular a s i a t, aleshores la isometria és una reflexió amb lliscament.

Si r és perpendicular a s, podem reduir-ho al cas anterior.

Si s i t no són paral·leles, de nou ho podem reduir al cas anterior.

Finalment, si r i s no són paral·leles, també ho podem reduir al cas anterior.

I ja hem acabat la demostració, ja que hem considerat tots els casos: si els dos darrers casos són falsos, aleshores r, s i t són totes paral·leles, que és el primer dels casos que hem estudiat.