Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Senyal Sinusoïdal sense desplaçament de fase

Canvia el valor dels punts lliscants i descobreix com canvia el senyal.

Amb aquest applet podreu experimentar amb les principals característiques llevat del desfasament que es vorà en temes posteriors. A l'eix de les ordenades (eix y) està representada l'amplitud en Volts. A l'eix de les abscisses (eix x) està representada la freqüència en Hertz. En concret podreu comprovar com canvia la forma de l'ona quan varia la freqüència i l'amplitud. Disposeu de dos punts lliscants, un on podreu variar la freqüència entre 0 i 50 Hertz i un segon on podreu variar l'amplitud entre 0 i 0.1 Volts. De forma adicional podreu comprovar com es transforma l'equació de l'ona en funció dels paràmetres que escolliu i com canvia el període de forma inversa a la freqüència de dues formes: amb la informació directa proporcionada en segons i de forma gràfica observant el primer cicle a la forma d'ona. Teniu un text informatiu on es mostra la longitud d'ona depenent de la naturalesa del senyal (acústic o electromagnètic). Podreu comprovar que amb l'electromagnètic aquesta longitud és grandíssima en comparació amb la acústica i això ve donat per la diferència de velocitats entre les dues ones. Aquesta velocitat és de: 340 m/s per a les ones acústiques en l'aire a 20ºC 300.000 km/s per a les ones electromagnètiques al buit.