Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

סוד השטח הנעלם

משימה עם תוצאה מפתיעה

מבקשים מהתלמידים לחשב את השטח של לציר האיקס בין  לבין .  להפתעתם התלמידים מקבלים 0 כאשר ברור שהשטח אינו 0. בחקירת העניין עולים על כך שכאשר השטח הוא מתחת לציר האיקס התוצאה יוצאת שלילית. משדרגים את האלגוריתם לחישוב שטח של פונקציה שיש לה גם חלקים חיוביים וגם שליליים

משתמשים שוב ב-מגה-לייזר-סליסר. משנים את הפונקציה ואת גבולות האינטגרציה