Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Problema 2 PAU juny 2015 Matemàtiques CCSS Sèrie 4

La funció derivada d’una funció f és f ′(x) = (x – 5) · e–2x. a) Si en té, determineu i classifiqueu els extrems de la funció f.

[1 punt]

b)Sabem que la gràfica de f passa per P=(0, 2).Calculeu l’equació de la recta tangent a f en el punt P.

[1 punt]