กราฟค่าสัมบูรณ์จำนวนเชิงซ้อน (absolute of complex number graphing)

แสดงตัวอย่างการเปลี่ยนรูปสมการค่าสัมบูรณ์จำนวนเชิงซ้อนอย่างง่าย และ แบบฝึกทักษะ