Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

פרבולה כמקום גאומטרי

אוסף הנקודות שמרחקן מנקודה קבועה (המוקד) ומישר קבוע (המדריך) א. הסבירו מדוע הנקודה P מקיימת את התנאי. ב. מצאו נקודות P נוספות המקיימות את התנאי, ותארו מה משותף להן. ב. הזיזו את הנקודה E. עקבו איזה מסלול יוצרת הנקודה P? ג. שנו את מיקום נקודת המוקד. כיצד השתנה המקום הגיאומטרי? ד. שנו את הישר (המדריך) . כיצד השתנה המקום הגיאומטרי?
המרכז הארצי למורים ךמתמטיקה בחינוך העל יסודי