Površina kvadrata i pravokutnika

Površina geometrijskog lika jednaka je broju jediničnih kvadrata kojima se taj lik može prekriti.
Pred tobom se nalazi djelo Piet Mondriana. On je bio poznati svjetski slikar čiji su radovi prepoznati po igri pravokutnika, osnovnih boja i crne kao rubne boje.  Promotri sliku i odgovori na pitanja.

Kolika je površina cijelog pravokutnika?

Kolika je površina najvećeg crvenog kvadrata?

Kolika je ukupna površina žutih pravokutnika i kvadrata?

Izračunaj koliko ti treba pločica veličine 1cm x 1cm kojima bi izradio sličnu repliku Mondrianovog umjetničkog djela ako imaš platno dugačko 15 cm i široko 12 cm. Ako svaka pločica košta 2 kune, koliko bi novca bilo potrebno za kupnju pločica potrebnih za izradu replike? (značenje riječi replika - kopija)

Pred tobom se nalazi kompozicija geometrijskih likova. Odredi duljinu stranica pojedinih geometrijskih likova i odgovori na pitanja.

Kolika je površina cijelog kvadrata?

Koliku je ukupna površina bijelih kvadrata (zbroji njihove površine)?

Koliku površinu zauzimaju četiri pravokutnika?

Za koliko je ukupna površina četiriju pravokutnika veća od ukupne površine bijelih kvadrata?

Ako je površina pravokutnika 8 cm2 , a koliko iznose duljine stranica takvog pravokutnika? Napiši barem dva moguća primjera.

Ako je površina velikog bijelog kvadrata 16 cm2, kolika je duljine stranice tog kvadrata?