ضرب دو پرانتز کپی از

موضوع: عبارت های جبری هدف: درک شهودی نحوه ی پیدا کردن جملات حاصل از ضرب دو پرانتز خبری شرح فعالیت: در شکل یک مستطیل دیده می شود که به چهار مستطیل دیگر تقسیم شده است. با حرکت دادن نقاط روی شکل، می توان اندازه ی این چهار مستطیل را تغییر داد.
مساحت مستطیل بزرگ با مجموع مساحت مستطیل های کوچک برابر است. مساحت هر مستطیل به صورت یک رابطه ی ریاضی بالای شکل نوشته شده است. (هر عبارت همرنگ مستطیل مربوط به آن نوشته شده). مساحت کل مستطیل بزرگ نیز در طرف چپ تساوی نوشته شده است. آیا با جا به جا کردن نقاط رابطه، تساوی همیشه قرار است؟ اگر به جای اعداد، عبارت های جبری قرار دهیم، چه رابطه ی کلی به دست خواهد آمد؟