تبدیل تابع (f(x+k

:نویسنده
setareh noorbakhsh
توضیح: شکل زیر یک تابع سینوس است که می توان با حرکت دادن نقطه ی سبز رنگ، k در آن تغییر ایجاد کرد.
فعالیت: به کمک نقطه ی سبز رنگ مقدار k را تغییر دهید، ببینید چه تغییراتی رخ می دهد. 1. چه رابطه ای بین نمودارهای (y=sin(x+k و (y= sin(x وجود دارد؟ چرا؟