Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Rotační zborcený hyperboloid.

Vytvoření zborceného hyperboloidu rotací přímky (úsečky), sestrojení hrdelní rovnoběžky a tečné roviny v bodě H hrdelní kružnice (je určena dvěma tvořícími úsečkami, které se protnou v bodě dotyku H).