Вектор дээрх үйлдлүүд

-Өгөгдсөн вектортой ижил чиглэлтэй вектор -Өгөгдсөн вектортой эсрэг чиглэлтэй вектор -Өгөгдсөн вектортой тэнцүү вектор гэсэн ухагдахуунуудыг тодорхой илэрийлсэн ба мөн -векторыг тоогоор үржүүлэх -векторыг нэмэх гурвалжны дүрэм -векторыг нэмэх параллелограммын дүрмийг тайлбарласан байгаа.
Энэхүү ажлын хуудастай танилцаад:
  • Өгөгдсөн вектортой ижил чиглэлтэй вектор
  • Өгөгдсөн вектортой эсрэг чиглэлтэй вектор
  • Өгөгдсөн вектортой тэнцүү вектор гэж юу болох,
  • векторыг нэмэх хэдэн арга байдаг,
  • векторыг тоогоор үржүүлэхэд урт нь яаж өөрчлөгдөж байгааг ярилцаарай.