Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

زوایای متقابل به راس

هدف: - آشنایی با زوایای متقابل به راس - آشنایی با زوایای مساوی در خطوط متقاطع شرح فعالیت همان طور که می دانید وقتی دو خط هم دیگر را قطع کنند، در محل تقاطع آن دو خط، چهار زاویه ایجاد می شود که دو به دو به این زوایا، زاویه های متقابل به راس می گویند. جالب توجه این است که این زوایا دو به دو با هم مساوی هستند. در این فعالیت تعاملی ابتدا به دو خط رسم شده، توجه کنید. این دو خط درنقطه ای هم دیگر را قطع کرده اند. به زوایای یک، دو، سه و چهار دقت کنید. کدام زاویه ها با هم برابرند؟ آیا می توانید نام ببرید؟ (با کمی دقت متوجه می شوید که دو زاویه سبز رنگ با هم برابرند و دو زاویه صورتی نیر با هم برابرند.) حال با قرار دادن ماوس روی نقطه الف، خطی را که از نقطه الف می گذرد، جا به جا کنبد. با هر بار جا به جایی زاویه هایی را که در قسمت قبل با هم برابر بودند، بررسی کنید، آیا هم چنان با هم برابر هستند؟ حال با جا به جا کردم نقطه ب، موقعیت خط دیگر را تغییر دهید. زاویه های برابر قسمت های قبلی را بررسی کنید. آیا هم چنان با هم برابرند؟ نام این زوایا ی برابر در ریاضی متقابل به راس می باشد.