Bacanje loptice u vis

S tornja visokog 25 metara bacimo lopticu vertikalno u vis brzinom od 15 m/s. Razmislimo kako će se gibati naša loptica. Ovisnost visine loptice h (u metrima) o vremenu t (u sekundama) opisuje se formulom , gdje je ho visina s koje bacamo lopticu, v0 početna brzina loptice, a g=10 m/s2 ubrzanje slobodnog pada.
U polje za unos upišite funkciju f(x)=... koja opisuje ovisnost visine loptice o vremenu gibanja loptice. (Nakon točno zapisane funkcije dobit ćete odgovor Bravo!) Alatom Toolbar Image nacrtajte jednu točku na grafu ove kvadratne funkcije. Možete ju pomicati alatom Toolbar Image. Oznaku vrijednosti loptice uključite ovako:
Image

S pomoću crteža odgovorite na pitanja:

1. Koju će najveću visinu loptica doseći?

2. Nakon koliko će vremena loptica biti na visini od 30 metara?

3. Na kojoj će visini biti loptica nakon 4 sekunde?

4. Nakon koliko vremena će loptica pasti na tlo (u podnožju tornja)?

Želite li provjeriti vaše odgovore?