Množina vrcholů pravoúhlého trojúhelníku

Autor:
mrtvyf
Je dána úsečka |KL| dlouhá 7 cm. Určete množinu vrcholů M všech pravoúhlých trojúhelníků KLM, které mají odvěsnu |KM|=5,5 cm.
Nápověda: Udělej si náčrtek. Uvědom si, že tyto vrcholy ležií na jedné zvláštní kružnici. Uvědom si, kterou stranou je KL v pravoúhlých trojúhelnících, které hledáš (je odvěsna nebo přepona?).