Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

El Pla: Equació Vectorial i General: Vector Normal

Moveu els valors del Punt A=(a1,a2,a3) i els valors dels vectors directors v=(v1,v2,v3) i u=(u1,u2,u3).
Comproveu que els coeficients A,B i C de l'equació cartesiana del pla són els valors del vector normal al pla. Comproveu quin és el valor del vector director de la recta perpendicular al pla.