Osobine i grafik linearne funkcije

Šta je linearna funkcija?

je preslikavanje skupa R u skup R koja je oblika f(x)=kx+n pri čemu je k koeficijent pravca(koji zavisi od ugla koji grafik funkcije zahvata sa pozitivnim delom x-ose) i n odsečak koji grafik funkcije odseca na y-osi. Razmotrimo nekoliko slučajeva: 1)k0 To je situacija kada grafik linearne funkcije f sa pozitivnim delom x-ose zahvata tup ugao,a pošto je tangens tupog ugla negativan,to znači i da je .Takva funkcija je opadajuća pa njen grafik idući "sa leva na desno" ide silaznom putanjom

opadajuća funkcija

2) To je situacija kada grafik linearne funkcije f sa pozitivnim delom x-ose zahvata oštar ugao,a pošto je tangens oštrog ugla pozitivan,to znači i da je .Takva funkcija je rastuća pa njen grafik idući "sa leva na desno" ide uzlaznom putanjom
3)k=0 To je situacija u kojoj je grafik linearne funkcije prava paralelna sa x-osom