Referenční elipsoid

Referenční elipsoid WGS 84 se používá pro poziční systémy GPS. a = 6 378 137 m b = 6356 752 m Kartézskou soustavu souřadnou zvolíme tak, že rovník je v souřadnicové rovině (x,y) a nultý poledník je v souřadnicové rovině (x,z) Nechť má pozorovatel zeměpisnou šířku ϕ, délku λ a výšku h nad elipsoidem. Pak jsou jeho kartézské souřadnice X, Y, Z dány vztahem: Kde N(ϕ) je poloměr křivosti normálového řezu ve směru rovnoběžky o zeměpisné šířce ϕ.
Pro konstrukci map velmi malých měřítek můžeme nahradit elipsoid koulí. Pro úkoly geodézie a mapování však musíme vhodně zobrazit elipsoid na kouli. U všech zobrazení volíme podmínku, aby se zeměpisná síť na elipsoidu zobrazila opět jako zeměpisná síť na kouli, tzn. že zeměpisné souřadnice (U,V) na kouli jsou funkcí pouze odpovídající zeměpisné souřadnici na elipsoidu: U = f(ϕ) a V = g(λ).  Obrazy poledníků a rovnoběžek na sebe budou opět navzájem kolmé a tudíž v každém bodě určují směr hlavních paprsků zkreslení. Způsoby zobrazení elipsoidu na kouli:
  1. Zachované zeměpisné souřadnice
  2. Středové promítání na soustřednou kouli
  3. Zachování délek na zvoleném poledníku
  4. Konformní Gaussovo zoubrazení - normála v bodě elipsoidu určuje polohu obrazu bodu na kouli.
Konformní zobrazení použil Ing. Josef Křovák pro zobrazení Československa v roce 1922.

Referenční plochy používané v kartografii