Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Copia: Cercle de curvatura

El radi de curvatura és el radi del cercle que en cada punt aproxima millor a una corba. És tangent a ella i en el punt de contacte la corba i el cercle tenen la mateixa curvatura. Mou el paràmetre per observar com varia el cercle (i el seu radi) i en quins punts és màxim, mínim o potser deixa d'estar definit.
Pots canviar la corba introduïnt les seves equacions paramètriques en les caselles corresponents. En aquest exercici el paràmetre s'ha considerat que sempre varia entre 0 i 2*pi.