Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Característiques de les funcions de segon grau del tipus f(x) = ax2 +bx

1. Canvia el valor de c. Què observes en la paràbola? 2. Canvia el valor de a. Què observes? La funció sempre és una paràbola per a tots els valors de a? 3. Per a = -2, la paràbola és còncava o convexa? I per a a = 2? Per a aquests dos valors de a, escriu l’equació de segon grau i escriu el vèrtex de la funció (V(0, c)), és a dir, el seu punt mínim o màxim.