Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Teorema del valor mitjà

Suposem que tenim una funció f(x) contínua i derivable en un interval [a,b]. El valor mitjà de la funció en aquest interval és: El teorema ens diu que el següent: existeix (com a mínim) un valor intermedi tal que el pendent de la recta tangent en aquest punt és igual al valor mitjà Atenció: 1) pot haver més d'un punt, dins o fora de l'interval, però com a mínim n'hi haurà un 2) observeu que geomètricament el teorema ens diu que la recta tangent a la gràfica en x=c i la secant que passa per (a,f(a)) i (b,f(b)) són paral.leles