Πότε ένα σημείο ανήκει στη γραφική παράσταση της f;

Από τον πειραματισμό που έγινε στο ψηφιακό δόμημα, διατυπώστε λεκτικά και συμβολικά τη συνθήκη που πρέπει γενικά να ισχύει, ώστε ένα σημείο Μ(α,β) να ανήκει στη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f.
με μια ματιά
Image