Πόρισμα

Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, ο λόγος των τετραγώνων των κάθετων πλευρών του είναι ίσος με το λόγο των προ­βολών τους πάνω στην υποτείνουσα.
Θεώρημα II (Πυθαγόρειο) Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το άθροισμα των τετρα­γώνων των κάθετων πλευρών του είναι ίσο με το τε­τράγωνο της υποτείνουσας.