Normála rotační plochy

Téma:
Geometrie
Surface of revolution is given by half meridian and vertical axis of revolution. Construct the normal line to the surface at the point A. Rotační plocha je zadána hlavním polomeridiánem a vertikální osou. V bodě A plochy sestrojte tečnou rovinu a normálu plochy.
Hlavním polomeridiánem je polovina kružnice, osa rotace leží v rovině meridiánu. Vzniklá rotační ploha je částí anuloidu. Tečná rovina v bodě A je je jednoznačně určena dvěma různoběžnými tečnami ke dvou libovolným křivkám plochy, které bodem A procházejí. Je vhodné zvolit křivky plochy, které umíme zobrazit: t - rovnoběžková kružnice bodu A (na obrázku modrá kružnice c) f - Meridián plochy, procházející bodem A (na obrázku černá polokružnice a) Tečná rovina TangentPlane protíná osu v samodružném bodě rotace B. Tento bod je společný všem tečnám meridiánu sestrojeným podél jedné rovnoběžkové kružnice. Normála plochy normal je přímka kolmá na tečnou rovinu. Normála protíná osu v samodružném bodě rotace W. Tento bod je společný všem normálám sestrojeným podél jedné rovnoběžky.

Úloha 5363

Sestrojte prvé průměty n11, n21 a druhý – splývající průmět n2 normál k rotační ploše v jejích bodech A, B. Plocha má osu rotace o a daný hlavní polomeridián.