Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

מהגדרת הנגזרת ועד לפונקציית הנגזרת

הספר שלהלן יכול לשמש תלמידי תיכון הלומדים חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי בכל הרמות. מורה ותלמיד יכולים לבחור להשתמש בכולו או בחלקו, לפי צרכיהם. ניתן להשתמש בספר באופני שונים של הוראה ולמידה: יחידנית, קבוצתית וגם פרונטלית כאמצעי לחקר, המחשת רעיונות מסויימים. כמו כן ספר זה יכול להוות בסיס טוב לתלמידים שלומדים פיזיקה, למשל להבנת הקשר בין דרך, מהירות ותאוצה.
מהגדרת הנגזרת ועד לפונקציית הנגזרת

Table of Contents