Kolineace příklad č.4

Sestrojte rovnoosou hyperbolu, je-li dán směr M_∞ jedné asymptoty, tečna t s dotykovým bodem T a bod A.
Střed kolineace S zvolíme v dotykovém bodě T tečny t kružnici k‘ tak, aby se dotýkala tečny t v bodě T. K bodům A,M_∞,N_∞ (směr N_∞ je kolmý ke směru M_∞, neboť hyperbola má být rovnoosá) najdeme odpovídající body A^',M^',N'. Úběžnice je přímka u =M'N'. ‘. Osa kolineace je rovnoběžná s úběžnicí a prochází průsečíkem 1=AM_∞∩A'M'. Dále pokračujeme konstrukcí 3.