Komolý jehlan

Komolý jehlan je jehlan s uříznutou špičkou. Přesněji, je to průnik jehlanu s rovinnou vrstvou.
Ačkoliv je možné zapsat vzorce pro obsah i povrch komolého jehlanu při různém zadání, není příliš užitečné si je pamatovat. Názornější je vypočítat objem odečtením objemu useknuté špičky, podobně u povrchu odečíst plášť odečítaného jehlanu připočítat obsah horní podstavy.