Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Gradient roviny

Rovina je zadána jako fukce dvou proměnných. Protože má rovina ve všech bodech stejný spád, je gradient konstatní. Gradient fukce je půdorysem směrového vektoru spádnice, tedy ukazuje směr největšího spádu plochy v daném bodě. Vrstevnice je křivka na ploše se stejnou výškou, tj souřadnicí z. Vrstevnicemi roviny jsou hlavní přímky. Tečný vektor vrstevnic je kolmý na gradient. Půdorys normály plochy je ve směru gradientu.