Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Oscil·lacions dobles

- Com afecten al moviment els paràmetres a, b, c i d? - Fes un recull de possibles moviments, per exemple: - Es pot aconseguir una línia recta? - Oscil·lacions amb una alçada constant? - Indica quina relació ha d'haver entre els paràmetres per aconseguir els diferents tipus de moviment.