مسئله احتمال سکه کپی از

:موضوع
احتمال
مسئله سکه کتاب جبر و احتمال و مکان هندسی در کتاب هندسه 2
- مرکز سکه ای به شعاع یک سانتی متر درون مربعی به ضلع 6 سانتی متر حرکت می کند پیدا کنید احتمال اینکه این سکه کاملا درون مربع قرار گیرد؟