Κλίση ευθείας

Οδηγίες

Στη δραστηριότητα που ακολουθεί, εξετάζουμε τα εξής:
  • την έννοια της κλίσης συντελεστή διεύθυνσης) μιας ευθείας που έχει ως τύπο: y=αx+β
  • τη σύνδεση της κλίσης μιας ευθείας με την παράμετρο α.
  • τη σημασία της κλίσης α καθώς και της παραμέτρου β, για τη χάραξη της γραφικής παράστασης μιας ευθείας.
Ερωτήματα σχετικά με τη δραστηριότητα 1 Στο σχήμα έχουμε μια ευθεία της μορφής y=αx+β η οποία μεταβάλλεται από τους δρομείς α και β. Επίσης έχουμε τα σημεία Κ και Λ επί της ευθείας. -------------------------------------------------------------------- Ορίζουμε ως κλίση της ευθείαςσυντελεστή διεύθυνσης) την εφω (όταν αυτή ορίζεται). --------------------------------------------------------------------
  1. Ποιο συμπέρασμα προκύπτει για τη σχέση του συντελεστή α και της κλίσης της ευθείας;
  2. Πειραματιστείτε για διάφορες τιμές του α. Σε ποιες περιπτώσεις είναι α>0, α<0 και πότε α=0;
  3. Μετακινήστε το σημείο Ι. Τί παρατηρείτε για τις τιμές του λόγου ; Αιτιολογήστε την απάντησή σας και στη συνέχεια και το συμπέρασμα του 1ου ερωτήματος.
  4. Παρατηρήστε τις συντεταγμένες του σημείου Β. Ποιος φαίνεται να είναι ο ρόλος της παραμέτρου β; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.
με μια ματιά...
Image

Ορισμοί (από το σχολικό βιβλίο)

Ορισμοί (από το σχολικό βιβλίο)