Квадратна функција

Квадратна функција

Дефинициjа 1: Реална функциjа облика , , назива се квадратна функциjа. Примедба: Квадратна функциjа jе специjални облик степене функциjе . Видели смо да jе за паран броj, график функциjе парабола, па тако и за . Могли смо приметити да параметри и имаjу одређене улоге у одређивању положаjа и облика параболе координатном систему, али да jе график, у суштини, парабола. Параметар своjим знаком одређуjе како ће бити усмерена парабола; за , график квадратне функције је окренут отвором на горе, док за график квадратне функције је окренут отвором на доле. Затим, што jе вредност већа од , парабола ће бити "издужениjа"дуж −осе, и обрнуто, што jе вредност a мања од ; тj. ближа нули него jедан, парабола ће бити "збиjениjа"дуж −осе. Параметар уз , као и сам сабирак утиче на положаj параболе дуж −осе, а параметар утиче на положаj параболе дуж −осе. За прецизниjе скицирање параболе, потребни су нам неки значаjни подаци, а то су: -домен и кодомен функциjе; - нуле функциjе; -монотоност функциjе; (раст и опадање вредности функциjе); - знак функциjе; - екстремне вредности функциjе.