vrh šikmý

Autor:
mvond
Nastavte posuvníkem úhel vrhu a počáteční rychlost. Při konkrétní počáteční rychlosti si můžete všimnout stejné vzdálenosti místa dopadu vždy pro dvojici úhlu (např. 10° a 80° nebo 20° a 70° nebo 1° a 89°) Při úhlu 45° je délka vrhu maximální. Nastavením času na určitou hodnotu získáte souřadnice vrženého tělesa v konkrétním čase. Souřadnice jsou vypočteny podle rovnic , V levém dolním rohu můžete zapnout "běh času". Při zobrazení rychlosti sledujte, že rychlost tělesa lze rozložit do dvou složek. Složka rychlosti ve směru osy x se nemění, protože neuvažujeme odpor vzduchu a žádná síla v tomto směru pohyb neurychluje ani nezpomaluje. Složka rychlosti ve směru osy y mění svou velikost, protože v tomto směru je pohyb zpomalován případně urychlován tíhovou silou. Obě složky rychlosti souvisí s rychlostí tělesa vztahem podle Pythagorovy věty. Můžete sledovat i zrychlení. Tíhové zrychlení má neustále hodnotu g a směr stejný jako tíhová síla, která jej způsobuje. I toto tíhové zrychlení můžeme rozložit do dvou složek. Tíhové zrychlení má stále stejný směr (směr osy y) i stálou velikost. Je rozloženo na složku ve směru tečny ke křivce, po které se těleso pohybuje a na složku ve směru kolmém na tečnu. Tečná složka zrychlení je "zodpovědná" za nárůst velikosti rychlosti vrhu. Složka zrychlení kolmá na tečnu je "zodpovědná" za zakřivení dráhy.