Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Zobrazení pravidelného šestibokého jehlanu v MP

V MP zobrazte pravidelný šestiboký jehlan ABCDEFV , je-li dán střed podstavy S[1,5;3,5;2], vrchol V[-3;7;6,5] a jedna podstavná hrana leží v půdorysně.
Rovina podstavy jehlanu leží v rovině kolmé k přímce SV. Její stopy sestrojíme např. pomocí hlavní přímky osnovy první. Určíme nárysný stopník, kterým prochází nárysná stopa roviny podstavy. Rovinu ρ otočíme pomocí bodu S kolem půdorysné stopy do půdorysny. V otočení sestrojíme pravidelný šestiúhelník tak, aby jedna jeho strana např. AB ležela na půdorysné stopě. Při sestrojování půdorysu využijeme opět afinity. Nárysy bodů určíme pomocí hlavních přímek a na ordinále, resp. Můžeme využít středové souměrnosti. Boční hrany sestrojíme jako spojnice vrcholů podstavy s hlavním vrcholem. Viditelnost v půdoryse i v náryse vyřešíme na základě úvahy o poloze bodu V vzhledem k rovině ρ.