Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

elmtv-807-0515a-1

Author:
Eli Meitav
אלי מיטב - שאלון 807 - קיץ תשע"ה - 2015 - מועד א - שאלה 1 סרגלי הגרירה מציגים את הפרבולה עבור פרמטר עם ערכים שונים ועבור מרחקים שונים של הנקודה על הפרבולה מהציר האופקי עבור סעיף ג - הנקודה הכחולה הגדולה ניתנת להנעה על הפרבולה לכיוונון עדין של ההנעה ניתן להשתמש בכפתור שיפט והחיצים על המקלדת מומלץ לבטל את הסימנים בסעיפים א ו-ב כשהסימון של סעיף ג מסומן