Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

عنوان: اصل اقلیدس

عنوان: اصل اقلیدس موضوع: توازی هدف: بررسی اصل اقلیدس در محیط پویا (خط عمود بر یکی از دو خط موازی بر دیگری نیز عمود می شود) شرح فعالیت: با استفاده از ابزار رسم خط یک خط دلخواه رسم کنید. سپس با ابزار رسم نقطه، دو نقطه روی صفحه قرار دهید. ابزار خط موازی را انتخاب کنید. سپس روی یکی از نقاط و بعد روی خط اول به ترتیب کلیک کنید تا خطی موازی آن رسم شود. به همین ترتیب از نقطه دوم نیز خطی موازی خط اول رسم کنید. نقاط را حرکت دهید. دو خط جدیدی که رسم شده است چه رابطه ای با هم دارند؟ آیا این رابطه با حرکت دادن خطوط به هم می خورد؟ چه نتیجه ای می گیرید؟