Superfícies equipotencials - Càrrega puntual positiva

La construcció permet dibuixar quatre superfícies equipotencials i línies del camp elèctric per a una càrrega puntual positiva. Es mostra com el potencial elèctric disminueix a mesura que ens allunyem de la càrrega i que les línies de camp tenen el sentit en el qual el potencial disminueix. Es convenient seguir l'ordre que s'indica en la construcció (1, 2, 3).